ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ – ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲਮ

0
25

ਆਜ ਫਿਰ ਮੁਝ ਕੋ ਤੇਰੀ ਯਾਦ  ਆਈ
ਸਾਥ ਅਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਖੁੱਸ਼ਬੂ ਲਾਈ

ਰੱਕਸ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿਲ ਕਾ ਪੰਛੀ
ਫੱਲਕ ਪਰ ਆਸ ਕੀ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਛਾਈ

ਹੋਂਠ ਗੁਨਗਨਾਨੇ ਲਗੇ ਗੀਤ  ਮਿਲਨ ਕੇ
ਜੈਸੇ ਕਲੀੳ ਕੀ ਜੁਬਾਂ ਪੇ ਸ਼ਬਨਮ ਲਹਿਰਾਈ

ਆਜ ਫਿਰ ਅਰਮਾਂ ਦਿਲ ਮਚਲਨੇ  ਲਗੇ
ਆਜ ਫਿਰ ਹੁੱਸਨ ਨੇ ਲੀ ਹੈ ਅੰਗੜਾਈ

ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਝੂਮ ਉਠਾ ਆਜ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ
ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ ਮੁਝੇ ਸਾਰੀ ਖੁੱਦਾਈ

ਕਾਸ਼! ਆਜ ਤੁੰਮ ਭੀ ਆ ਜਾਤੇ ਸਨਮ
ਵੀਰਾਨ ਅਂਗਨ ਮੇਂ ਫਿਰ ਬਜਤੀ ਸ਼ਹਨਾਈ।