ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ – ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲਮ

0
122

ਆਜ ਫਿਰ ਮੁਝ ਕੋ ਤੇਰੀ ਯਾਦ  ਆਈ
ਸਾਥ ਅਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਕੀ ਖੁੱਸ਼ਬੂ ਲਾਈ

ਰੱਕਸ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿਲ ਕਾ ਪੰਛੀ
ਫੱਲਕ ਪਰ ਆਸ ਕੀ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਛਾਈ

ਹੋਂਠ ਗੁਨਗਨਾਨੇ ਲਗੇ ਗੀਤ  ਮਿਲਨ ਕੇ
ਜੈਸੇ ਕਲੀੳ ਕੀ ਜੁਬਾਂ ਪੇ ਸ਼ਬਨਮ ਲਹਿਰਾਈ

ਆਜ ਫਿਰ ਅਰਮਾਂ ਦਿਲ ਮਚਲਨੇ  ਲਗੇ
ਆਜ ਫਿਰ ਹੁੱਸਨ ਨੇ ਲੀ ਹੈ ਅੰਗੜਾਈ

ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਝੂਮ ਉਠਾ ਆਜ ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ
ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ ਮੁਝੇ ਸਾਰੀ ਖੁੱਦਾਈ

ਕਾਸ਼! ਆਜ ਤੁੰਮ ਭੀ ਆ ਜਾਤੇ ਸਨਮ
ਵੀਰਾਨ ਅਂਗਨ ਮੇਂ ਫਿਰ ਬਜਤੀ ਸ਼ਹਨਾਈ।