ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕੋਈ

0
420

ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਖ਼ਾਕਸਾਰ ਕੋਈ

ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਕੋਈ

ਵਾਟ ਔਖੀ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਰੂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਪਦੀ ਅੰਗਾਰ ਕੋਈ

ਬੁਲਬੁਲੀ ਚੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿਰਦਾ

ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਬਾਰ ਕੋਈ

ਬਖ਼ਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਰਿਮਝਿਮ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਗਰਦ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਕੋਈ

ਤਪਦੇ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ ਮੇਰੀ

ਤੂੰ ਹੈਂ ਸੀਤਲ ਜਿਹੀ ਫੁਹਾਰ ਕੋਈ

ਸੋਜ਼-ਬਿਰਹਾ-ਸਬਰ-ਸ਼ੁਕਰ-ਹੰਝੂ

ਦਿਲੇ ਦਰਵੇਸ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕੋਈ

ਤੇਰੀ ਕਰੁਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ

ਬਾਝ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕੋਈ

ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ

ਤੇਰਾ ਉਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਕੋਈ