ਪ੍ਰਣ

0
92

ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਲੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ

ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਹੱਥ ਕੰਡੇ

ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ

ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗਾ

ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁਤੀ ਕਾਲਖ਼

ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੈਣੀ

ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਪਹਾਡ਼ਾਂ ਦੇ

ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਹੈਂਕਡ਼ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ ਗੋਡੇ

ਆਪਣੇ ਸਿਰਡ਼ ਸਿਦਕ ਨਾਲ

ਅੱਖਡ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋਡ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ ਹਰਸਫ ’ਚ ਵਡ਼ੇ ਸਪੋਲੀਏ

ਫੇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ

ਬੇਬਸ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜ਼ਦਾ

ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਿਡ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗਾ

ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।